ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

1. Prijsopgaven

Onze prijsopgaven en bestekken zijn steeds vrijblijvend, zonder verbintenis en slechts tijdelijk. Bevestigde offertes of bestellingen kunnen niet geannuleerd, noch uitgesteld worden.

2. Leveringstermijn

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven. Het overschrijden van deze termijnen kan ons nooit tot schadevergoeding verplichten en de laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd. In geval van uitputting van de voorraad heeft Amisto BV het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3. Leveringsvoorwaarden

De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper. De geleverde goederen worden verondersteld bij ontvangst door de koper te zijn onderzocht en goedgekeurd. De goederen worden gratis aan huis geleverd door onze leveringsdienst. Wij vragen een deelname in de transportkosten van € 8 exclusief BTW indien het factuurbedrag van uw bestelling lager is dan € 100 exclusief BTW.

4. Klachten

Eventuele klachten met betrekking op leveringen of facturen dienen schriftelijk en binnen de acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze niet meer aanvaard, en worden alle in de factuur opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard gezien.

5. Ruilingen
Ruilingen zijn gratis binnen 14 dagen na leveringsdatum, bij het verstrekken van deze termijn wordt een forfait aangerekend van € 8,26 exclusief BTW. Ruilingen of  teruggaven van artikelen die niet werden geleverd door Amisto BV, worden niet aanvaard en kunnen onherroepelijk worden teruggestuurd mits transportkosten van € 12,39 exclusief BTW ten laste zijn van aanvrager. Te ruilen goederen dienen te voldoen aan onze vereisten, vermeld op de ruilbon.

6. Verantwoordelijkheid

De persoon welke de bestelling verricht blijft persoonlijk verantwoordelijk inzake de betaling indien de rekening op zijn/haar verzoek op naam van derden dient opgesteld.

7. Betaling

Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag na vervaldag nog niet is voldaan, zal een achterstallige administratiekost van € 15 exclusief BTW worden gerekend volgens de toepassing van artikel 1147 B.W.

  • Bijkomend zal een bedrag van 20% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 1487,36 worden aangerekend wanneer de factuur 14 dagen na de eerste aanmaning nog niet vereffend is, volgens toepassing van artikel 1153 paragraaf 1 B.W.

 

  • Wanneer na 90 dagen na de factuurdatum nog steeds het factuurbedrag niet vereffend is, zal een raadsman worden aangesteld door Amisto BV. Alle onkosten voortvloeiend uit wanbetaling van deze factuur, 90 dagen na de factuurdatum, zullen volledig ten laste worden gelegd voor rekening van de koper van de geleverde goederen, volgens toepassing van artikel 1248 B.W.

8. Wissels

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als een schuldvernieuwing.

9. Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van Amisto BV tot regeling van om het even welke schuldvordering die wij tegen de koper bezitten op datum van levering. De koper zal de goederen moeten teruggeven op eerste vraag zonder dat deze teruggave als een verbreking van het contract zal kunnen worden beschouwd. Amisto BV behoudt zich dus het eigendomsrecht voor, op alle door haar geleverde goederen, tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs ervan, niettegenstaande de bepaling van art. 1583 B.W.

10. Geschillen

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

11. Privacy

Amisto BV verbindt zich ertoe de door U online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, en enkel te gebruiken voor eigen organisatie.

12. Garantie

Amisto BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken van goederen waar de fabrikant niet intussen wil komen. Bij het retourneren van goederen dienen de goederen in een zo rein mogelijke staat aangeboden te worden. In geval van weigering van de garantie - door verkeerd gebruik - zullen alle onderzoeks- en transportkosten ten laste gelegd worden van de koper.